Extra bolagsstämma 2020-12-02

Fullständig kallelse

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till beslut

Styrelsens redogörelse inklusive revisors yttrande över redogörelsen

Årsredovisning 2019 inklusive revisionsberättelse